کارشناس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر(واحد خواهران):

سرکار خانم خانجانی

شماره تماس: 32456513-081  داخلی 3