کارشناس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر:

آقای مجید مهرابی

شماره تماس :32456513-081