کارشناس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر:

آقای عباس خلیلی

شماره تماس : 32456513-081