دبیر هیئت اساتید دانشگاه ،(هیئت امام صادق علیه السلام):

دکتر فرشاد سلیمانی