دعای هفتم صحیفه سجادیه

 دعای هفتم صحفه سجادیه

مقام معظم رهبری امروز در مراسم روز درختکاری ضمن توصیه همگان به عمل به توصیه‌ها و دستورالعملهای مسئولان و متخصصان برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، انجام این توصیه‌ها را مصداق عمل حسنه دانستند. همچنین ایشان در ادامه مردم را به توسل و توجه به پروردگار فراخواندند و با تاکید بر قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه فرمودند: « من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه‌ی سجّادیّه را که در مفاتیح هم هست این دعا: یا من‌ تحلّ به‌ عقد الْمکاره و یا منْ یفثأ به حدّ الشّدائد؛ این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش‌مضمونی است، با توجّه به معنا این دعا را بخوانند و با این الفاظ زیبا از خدای متعال بخواهند.»

متن دعای هفتم صحیفه سجادیه و ترجمه  و همچنین فایل تصویری و صوتی آن،باصدای آقای علی فانی تقدیم می‌گردد.(برای بارگیری از طریق کلیک راست بر روی فایل اقدام نمایید.)

يا منْ تحلّ به عقد الْمكاره، و يا منْ يفْثأ به حدّ الشّدائد، و يا منْ يلْتمس منْه الْمخْرج إلى روْح الْفرج. ذلّتْ لقدْرتك الصّعاب، و تسبّبتْ بلطْفك الْأسْباب، و جرى بقدرتك الْقضاء، و مضتْ على إرادتك الْأشْياء. فهي بمشيّتك دون قوْلك مؤْتمرةٌ، و بإرادتك دون نهْيك منْزجرةٌ. أنْت الْمدْعوّ للْمهمّات، و أنْت الْمفْزع في الْملمّات، لا ينْدفع منْها إلّا ما دفعْت، و لا ينْكشف منْها إلّا ما كشفْت و قدْ نزل بي يا ربّ ما قدْ تكأّدني ثقْله، و ألمّ بي ما قدْ بهظني حمْله. و بقدْرتك أوْردْته عليّ و بسلْطانك وجّهْته إليّ. فلا مصْدر لما أوْردْت، و لا صارف لما وجّهْت، و لا فاتح لما أغْلقْت، و لا مغْلق لما فتحْت، و لا ميسّر لما عسّرْت، و لا ناصر لمنْ خذلْت. فصلّ على محمّدٍ و آله، و افْتحْ لي يا ربّ باب الْفرج بطوْلك، و اكْسرْ عنّي سلْطان الْهمّ بحوْلك، و أنلْني حسْن النّظر فيما شكوْت، و أذقْني حلاوة الصّنْع فيما سألْت، و هبْ لي منْ لدنْك رحْمةً و فرجاً هنيئاً، و اجْعلْ لي منْ عنْدك مخْرجاً وحيّاً. و لا تشْغلْني بالاهْتمام عنْ تعاهد فروضك، و اسْتعْمال سنّتك. فقدْ ضقْت لما نزل بي يا ربّ ذرْعاً، و امْتلأْت بحمْل ما حدث عليّ همّاً، و أنْت الْقادر على كشْف ما منيت به، و دفْع ما وقعْت فيه، فافْعلْ بي ذلك و إنْ لمْ أسْتوْجبْه منْك، يا ذا الْعرْش الْعظيم.

ترجمه دعای هفتم؛ نیایش آن حضرت در کار‌های مهم‌: ای آنکه گره کار‌های فرو بسته به سر انگشت تو گشوده می‌شود، و‌ای آن که سختی دشواری‌ها با تو آسان می‌گردد، و‌ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی‌ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کار‌ها فراهم آیند. فرمان الاهی به نیروی تو به انجام رسد، و چیزها، به اراده‌ی تو موجود شوند. و خواست تو را، بی آن که بگویی، فرمان برند، و از آنچه خواست تو نیست، بی آن که بگویی، رو بگردانند. تویی آن که در کار‌های مهم بخوانندش، و در ناگواری‌ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما برنگردد مگر تو آن بلا را بگردانی، و هیچ اندوهی بر طرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.‌ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینی‌اش مرا به زانو درآورده است، و به دردی گرفتار آمده‌ام که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خویش بر من وارد آورده‌ای و به سوی من روان کرده‌ای. آنچه تو بر من وارد آورده‌ای، هیچ کس باز نبرد، و آنچه تو به سوی من روان کرده‌ای، هیچ کس برنگرداند. دری را که تو بسته باشی. کس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی، کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی، هیچ کس آسان نکند، و آن کس را که تو خوار گردانی، کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست.‌ای پروردگار من، به احسان خویش در آسایش به روی من بگشا، و به نیروی خود، سختی اندوهم را درهم شکن، و در آنچه زبان شکایت بدان گشوده‌ام، به نیکی بنگر، و مرا در آنچه از تو خواسته‌ام، شیرینی استجابت بچشان، و از پیش خود، رحمت و گشایشی دلخواه به من ده، و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه؛ و مرا به سبب گرفتاری، از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود بازمدار.‌ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده، دلتنگ و بی‌طاقتم، و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده، آکنده است؛ و این در حالی است که تنها تو می‌توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمده‌ام دور کنی. پس با من چنین کن، اگر چه شایسته‌ی آن نباشم،‌ای صاحب عرش بزرگ.

کلمات کلیدی

فیلم ها

صوت ها