کارشناس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر(واحد خواهران):

سرکار خانم خانجانی

شماره تماس 33339980-081  داخلی 3