کارشناس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر:

آقای مجید مهرابی

شماره تماس : 33339980-081