۸ شاخص برای انتخاب درست

هشت شاخص برای انتخابی درست در انتخابات سال ۱۴۰۰ از بیانات مقام معظم رهبری.

کلمات کلیدی
. فراهانی
تهیه کننده:

. فراهانی