کانون حرمان هور برگزار می کند:مسابقه بزرگ کتابخوانی زندگی به سبک شهدا

کانون حرمان هور برگزار میکند:
 
مسابقه بزرگ کتابخوانی
 
جوایز:
نفر اول مبلغ  200 تومان 
نفر دوم مبلغ150 تومان
نفر سوم مبلغ 100تومان
نفر چهارم مبلغ 50 تومان
 
جهت ثبت نام و دریافت کتاب
نام ونام خانوادگی وشماره ی دانشجویی
 خود را برای ادمین کانال در تلگرام یا ایتا به نشانی زیر بفرستید.
کلمات کلیدی
. فراهانی
تهیه کننده:

. فراهانی