دوره آموزشی مجازی

شیوه جلب مشارکت مردم در انتخابات

دوره آموزشی مجازی شیوه جلب مشارکت مردم در انتخابات توسط دکتر حسینی یمین برگزار می گردد.

دوره آموزشی مجازی شیوه جلب مشارکت مردم در انتخابات توسط دکتر حسینی یمین برگزار می گردد.

زمان : امروز 17 خرداد و یکشنبه 23 خرداد ؛ ساعت 12 تا 13

لینک کارگاه : http://vc.malayeru.ac.ir/farhangi 

#پویش_در_بهشت

کلمات کلیدی
. فراهانی
تهیه کننده:

. فراهانی