نور یا نار ؟!

نور یا نار ؟!

نور یا نار ! در امتحان انتخابات کدام سمت هستید ؟ کاری کنیم شرمنده شهدا نشویم و با شرکت در انتخابات نور علی نور شود شهدا چشم به راه ما هستند